"ЗЕЛЕН@ БИБЛИОТЕКА"

 

Този проект е финансирана от Фондация "Глобални библиотеки - България"

Проект: „ЗЕЛЕН@ БИБЛИОТЕКА“

 

Фондация „Глобални библиотеки - България” - Конкурс за проекти 2018 „Библиотеката – активен участник в обществения живот”
ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 2 – Устойчиво развитие
Водеща организация: Народно читалище ”Пробуда 1961”
Партньор: Начално училище „Св. Климент Охридски“ гр. Кюстендил
Продължителност: 01.04.2018 – 20.10.2018
Цел на проекта: Да ангажира вниманието на учениците с дейности по опазване и грижа за околната среда, както и да ги накара да променят негативното си отношение към нея като се изтъкнат ползите и благоприятното влияние на природните продукти върху човешкия организъм.
Специфични цели:
- Изграждане на чувство за съпричастност на учениците към проблемите на околната среда, чрез провеждането на еко кампании и инициативи.
- Повишаване на знанията и уменията на учениците относно опазване на околната среда чрез методи за неформално образование и обучение.
- Постигане на по-добро взаимодействие с местната общност за опазване на природните ресурси в региона.
- Изграждане на трайни навици у учениците за опазване на околната среда.

Целева група: деца и младежи на възраст от 7 до 29 г. от град Кюстендил

Дейности:
Дейност 1: Създаване на подстраница „Зелен@ библиотека“ към интернет страницата на НЧ „Пробуда 1961“

Дейност 2: Създаване на Еко библиотека „Млад еколог“
Участие в еко библиотеката ще вземат доброволци към читалището и ученици от НУ „Св. Климент Охридски“.
Основни дейности на Еко библиотеката:
- Провеждане на беседи, дискусии и обучения с екологична насоченост
- Почистване на прилежащия терен около читалището и училището и засаждане на цветя и храсти с участието на родителите на участниците.
- Уъркшоп „Нов живот на изхвърлени предмети” – участниците ще имат възможност да проявят своето творчество като рециклират изхвърлени предмети от бита.
- Събиране на рецепти за приложението на различните билки в бита, медицината и кулинарията.

Дейност 3: Еко конкурс „Нов живот за изхвърлените предмети

Очаквани резултати: Проектът ще обогати знанията на ученици и младежи от град Кюстендил по значими екологични теми, ще допринесе за придобиването на нови умения, ще спомогне за развитието на гражданската им позиция и инициативност по въпроси, свързани с опазването на околната среда и ще възпита у тях положително отношение и грижа към природата.
Успешното реализиране на проекта ще спомогне за засилване на общественото съзнание на местната общност и за създадените механизми за съвместно решаване на общи регионални проблеми.